Sung túc

Thiếu thốn và sung túc là những trạng thái ở bên trong nội tâm được thể hiện ra bên ngoài thành hiện thực của bạn. Thừa nhận hay biết ơn những gì tốt đẹp vốn có trong cuộc sống của bạn là cơ sở của mọi sự giàu có.

Bạn chẳng cần phải sở hữu nhiều mới cảm thấy sung túc, vì nếu bạn luôn cảm thấy sung túc thì sung túc chắc chắn sẽ đến. Sung túc chỉ đến với những người đã có sẵn sung túc. Điều này mới nghe có vẻ như không công bằng, nhưng đây là một quy luật của Vũ trụ. Thiếu thốn và sung túc là những trạng thái ở bên trong nội tâm được thể hiện ra bên ngoài thành hiện thực của bạn. Chúa Jesus nói về điều này như sau: “Những người đang sung túc, họ sẽ có thêm sự sung túc, còn những người đang cảm thấy còn thiếu thốn, thì những gì ít ỏi mà họ đang có cũng sẽ bị lấy đi”.

Nếu ý nghĩ của bạn chỉ xoay quanh sự thiếu thốn – thiếu tiền, thiếu tình yêu, thiếu sự thừa nhận – thì cảm nhận này sẽ trở thành một phần của những gì bạn cảm nhận về chính mình, do đó bạn luôn cảm thấy thiếu thốn. Thay vì nhìn ra những điều tốt đẹp đang có trong cuộc sống, bạn chỉ toàn là thấy thiếu. Thừa nhận hay biết ơn những gì tốt đẹp vốn có trong cuộc sống của bạn là cơ sở của mọi sự giàu có.

Sự thật là nếu bạn cho rằng thế giới này đang từ chối, không cho bạn một cái gì, thì chính bạn là người đang từ chối cái đó với thế giới này. Bạn đang giữ nó lại vì sâu thẳm bên trong, bạn cảm thấy mình rất nhỏ nhoi và chẳng có gì để ban tặng cho cuộc đời. Bạn không thể nhận được những gì mà bạn đã không cho. Những gì bạn cho đi sẽ làm cho bạn nhận lại được những thứ đó. Những thứ mà bạn nghĩ thế giới đang giữ lại, không cho bạn thì thực ra bạn đã có những thứ đó rồi, nhưng thậm chí bạn không hề biết là mình đang có những thứ đó, trừ khi bạn để cho nó thể hiện ra. Quy luật về cho và nhận được Chúa Jesus diễn tả qua hình ảnh mạnh mẽ sau: “Hãy cho đi và rồi anh em sẽ nhận được”.

(Theo Eckhart Tolle)

“Cuộc sống luôn tuân theo Luật hấp dẫn nhưng nó ở tầng tiềm thức. Tiền bạc ở đó, sự giàu có ở đó nhưng nếu không thể cảm thấy được, không thể diễn đạt được nó, chính do bản thân của bạn đã tạo ra những cảm xúc làm bạn thấy không xứng đáng có nó. Đây là phần việc bạn phải giải quyết với tiềm thức của mình để bạn có thể thấy cảm nhận trong tiềm thức một mức độ khác của cuộc sống, về những gì đang xảy ra với sự dư dả và thịnh vượng.” – Tiến sĩ Joe Vitale